قطعی شد؛ مس ۲ میلیارد به کاپیتان گیتی می‌دهد

باشگاه مس سونگون به پرداخت 2 میلیارد و 625 میلیون ریال به محمدرضا سنگ سفیدی محکوم شد.

به گزارش فوتسال ۴۰، محمدرضا سنگ سفیدی، کاپیتان گیتی پسند، که فصل گذشته در مس سونگون حضور داشت، چند ماه پیش برای دریافت بخشی از مطالباتش از این باشگاه شکایت کرده بود‌ که نتیجه این شکایت امروز به نفع او صادر شد.

در سایت فدراسیون فوتبال در مورد نتیجه این شکایت آمده است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان به طرفیت آقای محمدرضا سنگ سفیدی  نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 625 میلیون ریال باقی مانده دستمزد تجدیدنظرخوانده موضوع قرارداد در حق وی صادر گردید با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.